Červen 2023
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

Návrh koncepce rozvoje a řízení Kulturního centra Golf Semily na období čtyř let

Ing. Lubomír Bartoš


1. Hlavní cíle:

Ø Pořádání kvalitních kulturních programů.

Ø Efektivní využívání všech finančních zdrojů.

Ø Neustálé sledování nabídky pořadů všech žánrů a uspokojování poptávky většiny veřejnosti

Ø Zvyšování spokojenosti návštěvníka.

1.a. Cíle v programové činnosti

· Pokračovat v dobře zaběhnutých a tradičních programech (Country festival, Jazz pod Kozákovem, Ďolíkfest, Paroháč, Semilské kulturní léto, Přehlídka dechovek apod.).

· Zajišťovat dobré podmínky a spolupracovat při pořádání kulturních akcí jiných spolků, např. Semilský džbánek, Patříme k sobě, Tvoříme duší, koncerty ZUŠ.

· Pokračovat v systému abonentních divadelních představení a prodejem vstupenek prostřednictvím zaměstnavatelů, využívat tak příspěvku ze sociálního fondu.

· Pro koncerty Kruhu přátel hudby získávat další posluchače se zvýhodněnou cenou abonentek a využít příspěvku Českého hudebního fondu.

· Uspořádat cyklus zájezdů na hudební pořady (opera, opereta, balet) do divadla v Liberci.

· Spolupracovat s dalšími institucemi a spolky ve městě (Muzeum, Okresní archiv, ZUŠ, GIO, ZŠ aj.) Snažit se o celkovou vyváženost kulturních pořadů a vhodné časové rozložení.

· Pokračovat v uvádění nedělních pohádek.

· Pokračovat v pořádání rockových zábav a postupně získávat mladé lidi k návštěvě nekuřáckého prostředí.

· V kině pokračovat v pravidelných pořadech: filmový klub, Kino dětem, Bio Senior a jiných tematických představení (listování, zimní sporty).

· Uspořádat další ročník filmového festivalu FOKUS

· Pokračovat v uvádění přímých přenosů operních i baletních představení.

· I v následujícím období se účastnit projektu EUROPA CINEMAS

1.b. Cíle provozní a hospodářské činnosti

Hlavním cílem je dobře pečovat a efektivně využívat veškerý svěřený majetek. Proto je nutné pronajímat prostory, které nejsou momentálně využívány pro účely KC Golf.

Současné dlouhodobé pronájmy je možné zachovat. Přinášejí pravidelné příjmy a nikterak nenarušují provoz. Jedná se o pronájmy pro kurzy snižování nadváhy, aerobiku, jógy, výuky jazyků a literárně dramatického oboru ZUŠ Semily. Nově se podařilo získat nájemce do prostoru bývalé jídelny, který zde zřídí minimálně 5 nových pracovních míst.

V případech krátkodobých pronájmů jde o to, vytvořit pro zájemce atraktivní a zajímavou nabídku pronajímaných prostor.

· Pronájem sálu nebo předsálí pro prodejní účely.

· Pronájem sálu, předsálí (případně restaurace) pro účely pořádání plesů.

· Pronájem sálu pro konání větších schůzí nebo shromáždění (Český rybářský svaz, Stavební bytové družstvo atd.

· Pronájem sálu nebo předsálí pro výstavy (Chovatelé apod.)

· Pronájem prostor bývalé restaurace se nabízí pro pořádání různých společenských setkání nebo rodinných oslav. Za tímto účelem bude nutné zvýšit propagaci.

· další možnost pronájmů je v budově kina, kde můžeme nabídnout kinosál k pořádání přednášek, profesních školení doprovázených projekcí, případně promítnutím filmu.

II. Rozpočet

Pro představu o hospodaření vycházím z rozpočtu pro rok 2015 a uvádím přibližné částky jen vybraných položek (v tis. Kč ).

Tabulka se formátuje...Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele činí cca třetinu příjmů. Ostatní náklady jsou pokryty výnosy ze vstupného a tržeb z vedlejší činnosti tj. baru a pronájmů.

Předpoklad hospodaření v následujících čtyřech letech:

Varianta „A“ - úsporná

· opravy a udržování – rozpočet je stanoven jen na předepsané revize a nejnutnější opravy, bude nutné zachovat alespoň stejný objem,

· náklady na kulturní pořady – lze očekávat zvýšení cen, které by mohlo být kompenzováno zvýšením nájemného,

· klimatizace promítací kabiny

· nepořizovat žádný dlouhodobý hmotný majetek (jen v kritických případech),

· nové židle do sálu pořídit z rezervního fondu, který byl k tomuto účelu několik let tvořen.

Varianta „B“ – potřebná: postupně bude nutné obnovit, opravit nebo dokoupit následující zařízení:

· oprava vodovodního potrubí v suterénu (objevují se prorezavělá místa),

· rekonstrukce osvětlení stropu sálu (končí používání žárovek),

· výměna zbytku oken (cca 20 ks) a zateplení stěny na straně k Olešce,

· rekonstrukce baru v předsálí – umístění chladících pultů a registračních pokladen

· obnova stmívacích výkonových jednotek.

· zavedení veřejného internetu prostřednictvím WIFI

· laserová lampa do projektoru

III. Personální zajištění

Návrh personálního zajištění vychází z praktických zkušeností a požadovaných pracovních úkonů. Jak znázorňuje organizační schéma, předpokládám 7 pracovníků na plný pracovní úvazek, jeden na zkrácený pracovní úvazek a ostatní na dohody o pracovní činnosti nebo na dohody o provedení práce. Pro zlepšení propagace, průzkumu trhu a zavádění nových marketingových produktů, by bylo vhodné vytvořit nové pracoviště. Finančně by bylo kryté úsporou na dohodách o provedení práce.

IV. Investiční činnost

Seznam věcí, které bych chtěl v budově KC Golf opravit, vyměnit nebo modernizovat by byl značný. Vím ale, že třeba si stanovit určitý postup a priority. Z mého pohledu je důležité: V prvé řadě zajistit opravy takových zařízení, které by jinak mohly vést k dalším škodám nebo k ohrožení zdraví. Další zhodnocování budovy a technické úpravy by měly směřovat hlavně k vyšší spokojenosti návštěvníka.

Za tímto účelem bych chtěl svojí činnost zaměřit na získávání dotací, které budou vyhlašovány v nadcházejícím období. Náměty jsou následující:

· výměna zbytku oken (cca 20 ks) a zateplení stěny na straně k Olešce,
· rekonstrukce osvětlení stropu sálu (končí používání žárovek),
· rekonstrukce baru-umývárna nádobí, instalace chladících boxu a registračních pokladen
· vybudování nových prostorů pod jevištěm - skládací hlediště nebo prostor pro uložení židlí.
· obnova vnitřního zařízení při zachování původní architektury.

V. Nové činnosti, invence, kreativita, vlastní aktivity

· V rámci hudebních koncertů uvádět mladé začínající zpěváky a skupiny, které budou podporovány svými mladými příznivci a nalákají další návštěvníky. Například podobně jsme uvedli skupinu „ Těsně vedle“ z Železného Brodu.

· Kromě zaběhnutých besed s cestovateli, se pokusit uspořádat besedy s pěstiteli, zahrádkáři, se sportovci, lékaři nebo významnými osobnostmi.

· Vytvořit bližší spolupráci se spolky jako šachový, filatelistický, fotografický, modelářský apod. Nabídnou možnost vystavení svých děl ve vestibulu nebo uspořádání prezentační akce.

· Pro starší občany a pro příznivce dechovky uspořádat nejen tradiční „Přehlídku dechovek“, ale i další koncerty. Například v letních měsících promenádní koncerty, případně využít prostor restaurace k pořádání nedělního odpoledne s dechovkou.

· Vytvořit prostor i pro příznivce country hudby. Umožnit vystoupení několika amatérským kapelám a dát prostor pro příznivce country tanců.

· V oblasti amatérského divadla bych vytvořil projekt tak zvaný „Sousedské divadlo“, ve kterém by se v Semilech představili ochotnické soubory ze sousedních obcí.

· V prázdninovém období nabídnout prostory k pořádání různých letních kurzů, soustředění a seminářů (např. v oborech: tanec, balet, jóga, šachy, turistika, výuka jazyků). V tomto případě navázat spolupráci s hotelem o možnosti ubytování.

· O prázdninových měsících provozovat Letní kino.

· Tradiční festival Jazz pod Kozákovem.se v květnu 2016 bude konat již po 30. a to bez jediného přerušení. K tomuto výročí bych se pokusil do Semil přivést skutečnou lahůdku a to orchestr Gustava Broma nebo Big Band Felixe Slováčka, pomýšlíme i na orchestr Glenna Millera.

· Připravit program k 700. výročí narození Karla IV. Pravděpodobně bude i film.

· V roce 2019 oslavíme 40 let od otevření Kulturního centra Golf. K tomuto výročí připravíme vzpomínkový program.

· Provést úpravu vrátnice tak aby sloužila k předprodeji a prodeji vstupenek. To předpokládá instalaci pultu, pokladny, prostoru pro PC, zřízení datové přípojky. Tím bychom se i přiblížili veřejnosti.

VI. Opatření k racionalizaci provozu

· Při výběru pořadů je třeba nabídnout veřejnosti celé spektrum žánrů, ale zároveň regulovat počet uváděných představení s ohledem na jejich cenu. Ze zkušeností předchozích let, se potvrzuje pravidlo, že návštěvnost neroste úměrně s počtem představení. Proto je třeba hledat jakési optimální řešení a velice citlivě a odpovědně zvažovat výběr profesionálních divadelních představení. Nestačí se omezit pouze na propagační nabídku pořádajících agentur. Vhodná je předchozí konzultace se sousedními kulturními středisky nebo osobní shlédnutí představení odpovědným pracovníkem než bude uzavřena smlouva. Tímto způsobem bych chtěl jednak zkvalitnit výběr uváděných představení a získávat tak další diváky, ale zároveň dodržet rentabilitu představení.

· Za účelem zvyšování návštěvnosti vytvářet speciální slevové balíčky obsahující vstupné na filmové, divadelní i hudební pořady. Podobně připravit i dárkové baličky k různým výročím a svátkům.

· Organizovat a pořádat různá odborná školení za účelem dalšího zisku.

· Náhrada žárovkového osvětlení svítidly LED.

· Rozlišovat telefonování z kanceláře na pevné nebo mobilní telefony zákazníků. Za tímto účelem pořídit do kanceláře jeden nový mobilní telefon..

· Doplnit nebo upravit ceník nájmů o pronájem, zvukové techniky, nádobí, stanů a praktikáblů.

· Vypracovat kalkulaci na provozování kavárny v kině a podle výsledků přistoupit k racionalizaci tohoto provozu. To znamená úpravu výše nájmu nebo převzetí provozu do vedlejší činnosti kina.

VII. Závěr

Tato koncepce rozvoje obsahuje moje představy, náměty a myšlenky na provoz a činnost KC Golf Semily. Výčet není však konečný, protože teprve každodenní život přináší nové postřehy, nové úkoly i novou inspiraci.

Stavební řešení a uspořádání interiérů budovy KC Golf je poplatné své době. Proto se často nemůžeme zbavit dojmu, že prostory nevyhovují dnešním potřebám a za vzor dáváme jinak koncipované stavby v okolí.

Vycházejme ale z pozitivních věcí. Prostorné jeviště, poměrně slušné technické vybavení a dobrá akustika skýtá možnosti pro pořádání divadelních i koncertních vystoupení na slušné úrovni. Jenom je třeba zajistit pro diváka potřebné pohodlí a zlepšit interiér. Z kulturního domu musí vyzařovat život, příjemné prostředí, kvalitní představení, ochotný personál, dobré občerstvení a výsledkem bude spokojený návštěvník.

V Semilech 11. 6. 2015

Zpracoval: Ing. Lubomír Bartoš