Květen 2024
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti Kulturní centrum Golf Semily, p.o. (dále jen „Správce“), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1290, se sídlem Vejvarovo nábřeží 199, Semily. IČ: 00371394, jež je provozovatelem rezervačních stránek www.kcgolf.cz včetně sítě prodejních míst souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které mohou být zpracovány:

jméno, příjmení

e-mail

telefon

ulice, město, PSČ, země

heslo – v zašifrované formě

IP adresa

Účelem zpracování osobních údajů je:

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce - divadelní a filmová představení, koncerty, besedy, přednášky a zasílání aktuálních informací o pořádaných akcích.

Doba zpracování osobních údajů je:

5 let od udělení souhlasu.

Osobní údaje mohou být poskytnuty společnosti DISdata s.r.o., Národní 364/39, Praha 1, která pro Kulturní centrum Golf zabezpečuje předprodejní rezervační systém DISdata ON LINE.

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

Poučení o zasílání nabídek e-mailem

Udělením souhlasu se zasíláním aktualit e-mailem uděluje zároveň Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše. Aktuality – newslettery jsou obchodním sdělením, informující o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.
Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu zc.flogck@ofni .

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

· osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

· důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

· při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

· Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

· Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

· Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

· Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný za účelem uzavření objednávky/rezervace vstupenky, neboť se jedná o nutné údaje pro splnění smluvního vztahu viz Obchodní podmínky.